Chlieb

Chlieb

Pečivo

Pečivo

Jemné pečivo

Jemné pečivo

Šišky

Šišky

Parené výrobky

Parené výrobky

Zákusky

Zákusky

Balené zákusky

Balené zákusky

Čajové pečivo

Čajové pečivo

Torty

Torty

 
 

Balené zákusky

 

Medov rez 210g
Pralinkov rez 200g
Doboov rez 200g
Kakaov rolda 400g
Lieskovo-oriekov rez 200g
Oriekovo-kakaov rez 200g
Orechov rolda 300g
Orechov rezy 200g
Nugtov rez 200g
Pun?ov rez 300g
Jahodov rezy 200g
Capucino rez 200g
?okoldov-pomaran?ov rez 200g
Karamelov kocka 360g
Kokosov rez 200g
MINILASKONKA s lieskovo-oriekovm krmom 150g
Dia doboov rez 200g
Kokosov poch?ka 200g
Marhu?ov rezy s kokosom 300g