História spoločnosti

 

Zpis kroniky

Ak by sme chceli siahnu? do vzniku pekrskeho remesla v okrese PRIEVIDZA je to bezpochyby ?ak, pretoe pekrske remeslo siaha do histrie ako ?udstvo samo.

V Prievidzskom okrese boli zklady socialistickmu pekrstvu a cukrrskemu remeslu dan v roku 1948-1950. Po socializcii skromnch ivnost, ktorch bolo v okrese 27 pekrskych a 9 cukrrskych vrobn.

Dnen tvr zvodu sa vytvrala postupne budovanm novch prnych pekrni v priemyselnch mestch okresu, ako aj delimitciou od Jednoty a Vivy v roku 1960, zemnou reorganizciou od Mlynov a pekrni NITRA ? vznikol zvod SPaC n.p. Bansk Bystrica - zvod PRIEVIDZA. I ke? v naom zvode bolo vynaloen maximlne silie na to, aby sa zmodernizovala pekrska a cukrrska vroba, toto sa nm podarilo len z ?asti, ke? sa nm podarilo vybudova? nov cukrrske kapacity. Tmto sa nm podarilo zlikvidova? star nehospodrne, nehygienick cukrrske vrobne.

Radi by sme takto hovorili aj o pekrskej vrobne, avak predbene to nie je mon. Nateraz zsobujeme n okres z 5 pekrskych vrobn, ktor kapacitne nesta?ia kry? poiadavky okresu, nako?ko tieto vrobn kapacity s zastaral prakticky bez technickho zariadenia.

 

N zvod pozostval z viacerch pekrskych a cukrrskych vrobn, ktor boli bez socilnych zariaden, skladov a expedi?nch priestorov. Tieto mal pekrne sa postupne zatvrali a cel vroba sa presvala a sstre?ovala do v?ch vrobn. Zvod PRIEVIDZA mal mal prevdzky v Koi, Nedoeroch, Nitrianskom Pravne, Tuine, Valaskej Belej, Oslanoch, Prievidzi, Novkoch a Handlovej. Cukrrske vrobne boli v Novkoch, Handlovej a Prievidzi.

Kapacita vo v?ch vrobniach sa zvyovala a preto menie vrobne sa postupne zatvrali. Vvoj pekrskej vroby v naom okrese sa za?nal po vybudovan typovej pekrne v Handlovej, ktor je vybaven zkladnm strojovm vybavenm, skladmi, socilnymi miestnos?ami. Posledn vrob?a bola zatvoren vo Valaskej Belej v roku 1975-76.

V Novckej pekrni sa v roku 1975 vymie?ala pec na chlieb zo zastaralho typu APO 34 na BN 25 a BN 40. Tmto sa zvila kapacita, ?o umonilo uzatvori? nerentabiln vrob?u vo Valaskej Belej. V roku 1981 sa zahjila rekontrukcia pekrskej vrobne v Handlovej, ktor bola ukon?en 1. jna 1982. V roku 1979 bola uveden do prevdzky nov pe?ivov linka vo vrobni Novky.

Cukrrske vrobne sme mali tri v nevyhovujcich priestoroch po strnke hygienickej a kapacitnej.

 

Cukrrsku vrob?u v Handlovej prevzali Komunlne sluby. V roku 1974 sa kolektvy cukrrskeho strediska - vrobn z Novk a z Prievidze spojili do jednho cukrrskeho strediska. Pre nevyhovujce priestory sa v roku 1975 za?ala vstavba cukrrskej vrobne v Prievidzi s vym stup?om mechanizcie a modernizcie vroby. Stavba bola ukon?en v roku 1977 a 1.VII. 1977 bola uveden do skobnej prevdzky.

V oktbri 1982 bola zahjen prstavba vrobnch a expedi?nch priestorov v pekrskej vrobni Prievidza.